1. ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางวราภรณ์ ฟูกุล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ