สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2560 9:12:05     ที่มา : สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 258

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 ท่าน ซึ่งนอกจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในทุกมิติ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สำหรับการประเมินในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณาภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

31/5/2561 13:55:19
37

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16/2/2561 14:10:44
189

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559

8/9/2560 9:12:05
259

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN-QA ณ เดอะภาวนาเชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

30/6/2560 14:31:26
329

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

31/5/2560 14:06:33
244

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

31/5/2560 13:53:30
230

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะและ 4 สำนัก ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

31/5/2560 13:39:32
244

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

31/5/2560 13:29:58
224

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

23/5/2560 10:39:13
191

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สำนักงานอธิการบดี ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

24/4/2560 15:06:20
206