สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2560 9:12:05     ที่มา : กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 570

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 6 ท่าน ซึ่งนอกจากการพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในทุกมิติ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ผู้แทนชุมชนและผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สำหรับการประเมินในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ข่าวล่าสุด

โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดความสำเร็จของงานของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ

1/8/2562 14:53:58
130

โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2/4/2562 15:40:16
204

โครงการพัฒนาองค์กร 3 หน่วยงาน (Academic Cluster Reposition) 14-15 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารอนาวิว

17/1/2562 10:04:33
299

สัญจรด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ธค 2561

3/12/2561 16:13:02
270

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 20 กรกฏาคม 2561

24/7/2561 13:41:17
290

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณาภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561

31/5/2561 13:55:19
494

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16/2/2561 14:10:44
676

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559

8/9/2560 9:12:05
571

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN-QA ณ เดอะภาวนาเชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

30/6/2560 14:31:26
568

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดโครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ ณ แม่โจ้กอล์ฟ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

31/5/2560 14:06:33
404