01- โครงการ / อบรม / สัมมนา / บรรยายพิเศษ

6/2/2558 16:18:18

02- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

9/2/2558 16:23:50

03- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

18/3/2559 10:51:45

04- template SAR หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน

12/6/2558 10:04:30

05- template SAR หน่วยงานสายสนับสนุน

12/6/2558 10:04:13

06- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

12/6/2558 10:03:54

07- คำสั่ง/ประกาศ

28/4/2559 15:00:31

08- เอกสารการประเมิน (สำหรับเลขานุการประเมินฯ)

16/7/2558 16:11:43

09- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

22/7/2558 11:56:42

10- รายงานประจำปี

25/12/2558 15:31:27

11- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

24/12/2558 14:47:15

12- รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพภายใน (IQA)

26/12/2558 15:53:04

13- การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. รอบ 4)

1/4/2559 17:02:35

14- เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

1/4/2559 9:51:03

15- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS

8/11/2562 11:15:05

16- ระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA

29/6/2559 11:38:08

17- CHE QA Online

5/7/2560 11:22:28

18-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา

25/7/2562 16:21:41

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

9/1/2557 15:05:04

คณะกรรมการผลักดัน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

9/1/2557 15:05:05

คณะกรรมการผลักดัน และจัดทำ SAR

9/1/2557 15:05:05

งานมาตรฐานการควบคุมภายใน

24/5/2562 16:27:18

ตาราง IQA สายสนับสนุน

9/1/2557 15:05:06

ตารางค่าคะแนน IQA

9/1/2557 15:05:05

รายงานการประกันคุณภาพภายนอก

9/1/2557 15:05:06

รายงานทางการเงินสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

9/1/2557 15:05:06

รูปงาน ทปอ.

1/2/2559 11:06:01

วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินคุณภาพภายใน

9/1/2557 15:05:30

สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

9/1/2557 15:05:06

เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายนอก

9/1/2557 15:05:04

เอกสารเผยแพร่การประกันคุณภาพภายใน

9/1/2557 15:05:04
pdf

ประกาศอัตราค่าตอบแทน ระดับหลักสูตร ลว 9 กรกฏาคม 2558

10/7/2558 12:06:26